2.4. Album ảnh của bộ môn Cấp thoát nước

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước thời kỳ ở Hương Canh

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước năm1993

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước  năm 1995

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước tại Hội ngành, tháng 11 năm 1996

Đón nhận các thầy cô giáo mới về bộ môn, ngày 30 tháng 12 năm 2003

Các thầy cô giáo và nghiên cứu sinh bộ môn Cấp thoát nước năm 2003

Bộ môn Cấp thoát nước năm 2005

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước năm 2006

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước năm 2011

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước năm 2012

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước năm 2013

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước năm 2014

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước năm 2016

Các thầy cô giáo bộ môn Cấp thoát nước năm 2016

Các cô giáo Bộ môn Cấp thoát nước

Các thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước, 11/2016

Các thầy cô Bộ môn Cấp thoát nước, 11/2016

 

 

Quay lại mục lục