2.1. CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO BỘ MÔN CTN QUA CÁC THỜI KỲ

TS. Ngô Văn Sức

Tổ trưởng Bộ môn: 1967 - 1968

và 1973 - 1982.

PGS.TS. Trần Cát

Tổ trưởng Bộ môn: 1968 - 1973

 

GS.TSKH. Trần Hữu Uyển

Chủ nhiệm Bộ môn: 1983 - 1987

Tổ phó Bộ môn: 1977 - 1982

GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ

Chủ nhiệm Bộ môn: 1987 - 1998

 

PGS.TS. Trần Đức Hạ

Trưởng Bộ môn: 1998 - 2014

Phó chủ nhiệm Bộ môn: 1992 -1998

PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Trưởng Bộ môn: 2014 đến nay

Phó chủ nhiệm Bộ môn: 2005 - 2014

KS. Lê Hoàng

Tổ phó Bộ môn: 1973 - 1977

PGS.TS. Ứng Quốc Dũng

Phó chủ nhiệm Bộ môn: 1983 - 1986

PGS.TS. Nguyễn Văn Tín

Phó chủ nhiệm Bộ môn: 1986 - 1992

KS. Đỗ Văn Hải

Phó trưởng Bộ môn: 1998 - 2005

TS. Phạm Tuấn Hùng

Phó chủ nhiệm Bộ môn: 2015 đến nay

 
Quay lại mục lục