3.2.4. Danh mục các công trình khoa học của Bộ môn Cấp Thoát Nước - năm 2015 , 2016

NĂM 2015

STT

Tên bài báo khoa học

Tên các tác giả

(theo thứ tự ở bài báo)

Tên tạp chí, trang, số ISSN

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Bài báo đăng trên tạp chí SCI, SCIE

197

Assessment of the influence of intrinsic environmental and geographical factors on the bacterial ecology of pit latrines

Belen Torondel, Jeroen H.J. Ensink, Ozan Gundogdu, Umer Zeeshan Ijaz, Julian Parkhill, Faraji Abdelahi, Viet-Anh Nguyen, Steven Sudgen, Walter Gibson, Alan W. Walker and Christopher Quince

Microbial Biotechnology. ISSN 1751-7907. Online ISSN: 1751-7915. Impact Factor: 3.081. ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014: 39/119 (Microbiology); 48/163 (Biotechnology & Applied Microbiology). Pp. 209-223

© John Wiley & Sons Ltd and Society for Applied Microbiology. USA

2015

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có ISSN

198

Local factors influence FS characteristics: research in Hanoi, Vietnam.

Bassan M., Ferre A., Nguyen V. A., Holliger C., Strande L.

Sandec News. No. 16, 7/2015. ISSN: 1420-5572. Pp. 14-15

SANDEC, EAWAG.

2015

199

Performance evaluation of a pilot scale Anaerobic Membrane Bioreactor (AnMBR) treating domestic wastewater in Hanoi City

T. T. V Nga, V. D. Canh,

M. Kobayashi, S. Wakahara

Journal of Japan Society on Water Environment, June 2015.

Japan Society on Water Environment

2015

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

200

Hydrological performance evaluation of surface runoff in university campus for flood mitigation

TT Bui, VA Nguyen, TB Le, VH Trinh, AD Dao

Journal of Science and Technology,

Volume 53, Issue 3A, Pages 145-150

ISSN 0866 – 708X

Vietnam Academy of Science and Technology

2015

201

Comparision of costs of latrines using local contruction materials in vietnam

Do Hong Anh, Nguyen Viet Anh, Le Trong Bang

 

Journal of Science and Technology,

Volume 53, Issue 3A, Pages 181-186

ISSN 0866 – 708X

Vietnam Academy of Science and Technology

2015

202

Phân tích tài chính hoạt động quản lý phân bùn bể phốt đô thị.

Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Minh Thanh

Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam (ISSN : 1859-3674). Số 1+2 (96+97)/ 2015. Trang 46-51.

Hiệp hội Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam

2015

203

Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ làm thoáng cải tiến – lọc cao tải không dùng hóa chất Chemiles để xử lý đồng thời sắt, mangan và amoni trong nước ngầm khu vực Hà Nội.

Nguyễn Thành Trung, Kento N., Tadao O., Nguyễn Việt Anh, Trần Hoài Sơn, Trần Quốc Hùng, Bạch Tuyết Hồng, Dương Mai Hương, Ngô Ngọc Anh, Nghiêm Văn Chấn

Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 44 (102), 2015. Trang 44-47.

Hội CTN Việt Nam

2015

204

Những thành tựu cơ bản và thách thức trong xử lý nước thải đô thị và công nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường (ISSN 1859-042X). Số 9/2015. Trang 46 – 50.

Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT

2015

205

Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp ở Việt Nam – một số thành tựu và con đường phía trước.

Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 6 (104), 2015. Trang 50-55

Hội CTN Việt Nam

2015

206

Đánh giá hiệu quả thuốc trừ sâu trong nước cấp bằng vật liệu than hoạt tính có nguồn gốc từ phế thải nông nghiệp.

Phạm Thị Thúy, Hoàng Minh Trang, Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Tập 31, số 2S (2015). Trang 288 – 294.

Đại học Quốc gia Hà Nội

2015

207

Công nghệ xử lý kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sinh hoạt

Vi Thị Mai Hương, Trần Đức Hạ

Tạp chí Môi trường đô thị Việt Nam, ISSN:1859-3674, Số 1+2 (96+97) 2015. Trang 53-57.

 

2015

208

Lựa chọn công nghệ phù hợp để nhà máy xử lý nước thải đô thị hoạt động bền vững

Trần Đức Hạ

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, số 3(101), 2015, trang 32-35.

 

2015

209

Xử lý tại chỗ nguồn nước thải không thu gom được vào hệ thống thoát nước tập trung trên lưu vực sông Tô Lịch

Trần Đức Hạ, Nguyễn Bá Liêm

Tạp chí “Môi trường” ISSN: 1859-042X, số 5/2015, trang 39-53.

 

2015

210

Khả năng tái sử dụng nước thải, bùn thải, khí sinh học và tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí vận hành bảo trì nhà máy xử lý nước thải đô thị.

Trần Đức Hạ, Đỗ Thị Minh Hạnh

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, số 4(102), 2015, trang 40-43.

 

2015

211

Xây dựng bộ thông số chất lượng nước thải sản xuất và dịch vụ đấu nối vào hệ thống thoát nước tập trung của đô thị

Trần Đức Hạ

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, Số 6(104), 2015, trang 61-64

 

2015

212

Kiểm soát sunfua trong hệ thống thoát nước đô thị

Trần Đức Hạ

Tạp chí “Kết cấu & Công nghệ xây dựng” ISSN 1859.3194. Số 19-20/IV-2015. Trang 22-28.

 

2015

213

Xây dựng mô hình tính toán chất lượng nước sông mương thoát nước đô thị.

Trần Đức Hạ

Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996. Số 25 (9-2015).

 

2015

214

Đề xuất sơ đồ hệ thống cấp thoát nước nhà siêu cao tầng

Nguyễn Văn Tín

Tạp chí Xây dựng 6-2015, ISSN:0866-0762, Tr 44-46

NXB Xây dựng

2015

215

Tình hình đào tạo và kiến nghị giải pháp nâng cao năng lực đào tạo về môi trường cho các trường đại học về công nghệ và kỹ thuật môi trường.

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa.

Tạp chí Xây dựng, Vol. 4/2015, 103-105, 2015. (ISSN 0866-0762).

NXB Xây dựng

2015

216

Initial Findings on Residential Water Use in some Rural and Urban areas of Vietnam

Dang Thi Thanh Huyen, Tran Thi Viet Nga, Nguyen Quyet Thang

Journal of Science and Technology, VietNam Academy of Science and Technology, 53 (3A), pp.

ISSN 0866 708X

 

2015

217

Pharmaceutical and Personal Care Products (PPCPs) removal from water using modified UF membranes.

Huyen Dang, Roberto Narbaitz, Dipak Rana, Takeshi Matsuura.

Journal of Science and Technology, VietNam Academy of Science and Technology, 53 (3A), pp. ISSN 0866 708X

 

2015

Bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo trong nước

218

Desludging Effect on the Performance of Septic Tanks in Hanoi

 

Hidenori Harada, Pham Nguyet Anh, Nguyen Viet Anh, Shigeo Fujii

In: Proceedings of the 3rd IWA International Conference on Fecal Sludge Management (FSM3). Hanoi, 19-23 January 2015

International Water Association (IWA)

2015

219

Decomposition of Fecal Materials and Pathogens Die-off in Single Pit Latrines - the Laboratory Results

Hong Anh Do, Viet Anh Nguyen, Jeroen H. J. Ensink

 

In: Proceedings of the 3rd IWA International Conference on Fecal Sludge Management (FSM3). Hanoi, 19-23 January 2015

International Water Association (IWA)

2015

220

After-Pit Composting, a Solution to Enhance Treatment of Fecal Material from Urine Diverting Composting Toilet

Viet-Anh Nguyen, Hong-Anh Do, Nakamiya Toshihiro

 

In: Proceedings of the 3rd IWA International Conference on Fecal Sludge Management (FSM3). Hanoi, 19-23 January 2015

International Water Association (IWA)

2015

221

Thermophilic anaerobic co-digestion of faecal sludge and food waste for resource recovery

Thu Hang Duong, Viet Anh Nguyen.

Báo cáo tại Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Quản lý Phân bùn, 18-22.1.2015, Hanoi Vietnam

 

2015

222

Đánh giá mô hình kinh doanh của hoạt động hút và vận chuyển phân bùn đô thị ở Việt Nam

Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Hồng Sâm, Vũ Thị Minh Thanh,

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về Quản lý phân bùn lần thứ 3 (FSM3). Tiểu ban: Tiêu điểm cho Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam, 1/2015.

Hiệp hội nước quốc tế IWA – Bộ Xây dựng – Hội Cấp thoát nước Việt Nam – Trường Đại học Xây dựng.

2015

223

Đánh giá khả năng phân huỷ của phân bùn từ nhà tiêu khô theo cách lưu giữ truyền thống

Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh, Đinh Thuý Hằng, Lê Trọng Bằng

Kỷ yếu  hội thảo ‘Tiêu điểm cho Việt Nam – Quản lý bùn thải ở Việt Nam – Cơ hội để cải thiện’

Bộ Xây dựng

2015

224

Nghiên cứu xử lý phân bùn bằng phương pháp ủ hiếu khí kết hợp chất thải hữu cơ và có bổ sung chế phẩm vi sinh

Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh,  Đinh Thuý Hằng, Lê Trọng Bằng

Kỷ yếu  hội thảo ‘Tiêu điểm cho Việt Nam – Quản lý bùn thải ở Việt Nam – Cơ hội để cải thiện’

Bộ Xây dựng

2015

225

Giá trị dinh dưỡng và nguy cơ sức khoẻ phân người và phân động vật trong quản lý kết hợp ở Việt Nam

Vũ Văn Tú,  Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Việt Anh, Đỗ Hồng Anh, Esther Schelling,Phạm Đức Phúc

Kỷ yếu  hội thảo ‘Tiêu điểm cho Việt Nam – Quản lý bùn thải ở Việt Nam – Cơ hội để cải thiện’

Bộ Xây dựng

2015

226

Thực trạng cung cấp nước sạch đô thị và một số giải pháp cải thiện

Nguyễn Việt Anh, Bùi Thị Thủy, Đinh Viết Cường

Kỷ yếu Hội thảo : Đổi mới công nghệ gắn với sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Cục Quản lý TNN, Bộ TN&MT

2015

227

Tiếp cận và giải pháp công nghệ
xử lý nước thải phi tập trung

Nguyễn Việt Anh

Kỷ yếu Hội thảo Quản lý nước thải đô thị, 10/2015

Bộ Xây dựng

2015

228

Thực trạng công nghệ xử lý nước thải đô thị và công nghiệp ở Việt Nam

Nguyễn Việt Anh

Kỷ yếu Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ V: Hội thảo Khoa học - Công nghệ Môi trường. Hà Nội, 9/2015

Bộ TN&MT

2015

229

Environmental Sanitation Challenges in the Region

Nguyen Viet Anh

Proceedings of Regional Workshop: "Planning for Urban Sanitation & Public Health". 20-22 October, 2015, Hanoi

WHO – EAWAG - HCPM

2015

230

Faecal sludge management
in Vietnamese cities

Nguyen Viet Anh

UNICEF Regional workshop: Monitoring safely managed sanitation. Bangkok, Thailand. October 2015

UNICEF

2015

231

Multi-purpose Rainwater Management at Hanoi University of Civil Engineering (HUCE) Campus

Nguyen Viet Anh

The 6th International Rainwater Harvesting and Management Workshop
“Multi-Purpose Rainwater Management”. At the 6th IWA – ASPIRE Conference & Exhibition. September 20-24, Bejing, China

IWA

2015

232

Water & Wastewater Industry in Vietnam

Nguyen Viet Anh

Proceedings of the 2015 Busan global water forum. Busan, September 2015

IWA – Busan city

2015

233

Các giải pháp cấp thoát nước đô thị bền vững để ứng phó với biến đổi khí hậu

Nguyen Viet Anh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân dịp Đại hội lần thứ VI Hội MTXDVN

Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam

2015

234

Nghiên cứu đặc tính nước thải đầu vào nhằm cải thiện hiệu quả xử lý của Nhà máy XLNT Yên Sở

Trần Thị Việt Nga

Hội nghị Môi trường Xây dựng, tháng 4/2015

Hội Môi trường Xây dựng

2015

235

Công nghệ xử lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị

Trần Đức Hạ

Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và công trình vệ sinh lần thứ 3 (FSM3). Bộ Xây dựng và IWA, Hà Nội, tháng 1 năm 2015, trang 18-23.

 

2015

236

Xây dựng tiêu chí kinh tế - kỹ thuật để quản lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị

Trần Đức Hạ

Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và công trình vệ sinh lần thứ 3 (FSM3). Tháng 1 năm 2015, trang 45-47.

Bộ Xây dựng và IWA

2015

237

Tái sử dụng nước thải để quản lý bền vững tài nguyên nước đô thị - Kinh nghiệm thế giới cho các thành phố Việt Nam

Trần Đức Hạ, Trần Thị Việt Nga

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Các công trình hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị”, trang 227-238, ISBN: 978-604-82-1585-9

NXB Xây dựng

2015

238

Thiết  lập công nghệ peroxon – keo tụ - hấp phụ để xử lý nước thải các phòng phân tích thí nghiệm môi trường

Trần Đức Hạ

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Các công trình hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị”, trang 239-248, ISBN: 978-604-82-1585-9

NXB Xây dựng

2015

239

Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống cấp nước nhà cao tầng ở Việt Nam

Nguyễn Văn Tín

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Các công trình Hạ tầng Kỹ thuật và phát triển bền vững đô thị. ISBN:978-604-82-1585-9, Tr 72-79

NXB Xây dựng

2015

240

Quản lý, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị tại Việt Nam-đề xuất và khuyến nghị.

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa.

Kỷ yếu Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV. Hà Nội, 29/09/2015.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2015

241

Sơ bộ đánh giá về tình hình xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy/trạm xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp Việt Nam.

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Các công trình hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị bền vững, 207-216. Hà Nội, tháng 5, 2015. ISBN: 978 – 604 – 82 – 1585 – 9.

NXB Xây dựng

2015

NĂM 2016

STT

Tên bài báo khoa học

Tên các tác giả

(theo thứ tự ở bài báo)

Tên tạp chí, trang, số ISSN

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Bài báo đăng trên tạp chí SCI, SCIE

242

Assessment of the influence of intrinsic environmental and geographical factors on the bacterial ecology of pit latrines

Belen Torondel, Jeroen HJ Ensink, Ozan Gundogdu, Umer Zeeshan Ijaz, Julian Parkhill, Faraji Abdelahi, Viet‐Anh Nguyen, Steven Sudgen, Walter Gibson, Alan W Walker, Christopher Quince

Journal Microbial biotechnology,

Volume 9, Issue 2, Pages 209-223

DOI: 10.1111/1751-7915.12334

Online ISSN: 1751-7915

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 28/123 (Microbiology); 29/161 (Biotechnology & Applied Microbiology)

Impact Factor: 3.991

© John Wiley & Sons Ltd and Society for Applied Microbiology

2016

243

Detection of pepper mild mottle virus as an indicator for drinking water quality in Hanoi, Vietnam in large volume of water after household treatment

Jatuwat Sangsanonti, Dang The Dan, Tran Thi Viet Nga, Hiroyuki Katayama and Hiroaki Furumai

J. Environ. Sci. Health, Part A

Taylor & Francis

2016

Bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo quốc tế ở nước ngoài có ISSN, ISBN

244

Environmental Protection and Energy Security by Cost-effective Anaerobic Membrane Bio-reactor (AnMBR) Technology Treating Slaughterhouse Wastewater in Vietnam

Tran Thi Viet Nga and Duong Thu Hang

Proceedings of Water and Environment Technology Conference 2016

 

2016

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

245

Anaerobic digestion of sludge in wastewater treatment plant for energy recovery – a case study of Hanoi urban district

Thi Thuy Bui, Viet Anh Nguyen

Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 54 (2A) (2016), pp 21-26

Vietnam Academy of Science and Technology

2016

246

Characteristics of septic tank sludge and influencing factors.

Nguyen Viet Anh, Vu Thi Hoai An

Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 54 (2A) (2016), pp 141-148

Vietnam Academy of Science and Technology

2016

247

Removals of chain-like and pin-like algae by positively charged bubble flotation.

Thi Thuy Bui, Viet Anh Nguyen

Journal of Science & Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 54 (2A) (2016), pp 128-133

Vietnam Academy of Science and Technology

2016

248

Thu gom và sử dụng nước mưa trong công trình xanh

Nguyễn Việt Anh, Đào Anh Dũng, Đinh Viết Cường, Trần Hoài Sơn, Nguyễn Việt Anh, Yongwhan Kim, Mooyoung Han

Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 1+2 (105+106), 2016. Trang 81-83

Hội CTN Việt Nam

2016

249

Nghiên cứu xử lý nâng cao nước thải hầm lò mỏ than để tái sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Trần Đức Hạ, Trần Hoàng Anh, Trần Đức Minh Hải

Tạp chí “Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, Số 1+2 (105+106)/2016, trang 66-70

 

2016

250

Công nghệ xử lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị

Trần Đức Hạ

Tạp chí Môi trường, ISN:1859-042X, chuyên đề số 1/2016, trang 25-30

 

2016

251

Các thách thức đối với tài nguyên nước và phát triển nguồn cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Trần Đức Hạ

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, Số 3 (107) năm 2016, trang 32-37

 

2016

252

Xây dựng chương trình quản lý vận hành để nhà máy xử lý nước thải đô thị hoạt động bền vững

Trần Đức Hạ, Đỗ Thị Minh Hạnh

Tạp chí”Xây dựng” (Bộ Xây dựng) ISSN 0866-0762, Số 5-2016, trang 81-84

 

2016

253

Tại sao Hà Nội ngập và kiến nghị giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập.

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa.

Tạp chí Cấp thoát nước, Số 4 (108), 34-36, 2016 (ISSN 1859-3623).

 

2016

254

Nghiên cứu quá trình hấp phụ As(III) và Pb(II) trong nước bằng than hoạt tính sơ dừa biến tính với H3PO4 và Fe3O4

Đặng Nhật Tú, Đặng Thị Thanh Huyền, Vũ Minh Tân, Lê Cao Thế

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Công nghiệp, số 34, pp 68-73. ISSN 1859 - 3585

 

2016

255

Mass balance and energy analysis of a wastewater sludge anaerobic digestion system for energy recovery

Nguyen Viet Anh, Vu Thi Minh Thanh, Bui Thi Thuy, Nguyen Thi Hue, Tran Hieu Nhue

Journal of Science and Technology in Civil Engineering – English Issue (The Anni versary of 60-year education and 50-year foundation of National University of Civil Engineering), No. 31, pp. 122-126, 10-2016 (ISSN 1859-2996).

 

2016

256

Evaluation of the ammonium removal capabilities of anammox sludge in a fixed bed reactor using felibendy cubes as biomass carrier.

Tran Thi Hien Hoa, Nguyen Thi My Hanh, Nguyen Thuy Lien, Tetufumi Watanabe

Journal of Science and Technology in Civil Engineering – English Issue (The Anni versary of 60-year education and 50-year foundation of National University of Civil Engineering), No. 31, pp. 127-133, 10-2016 (ISSN 1859-2996).

 

2016

Bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo trong nước

257

Sản xuất thử nghiệm thiết bị xử lý nước thải tại chỗ hợp khối theo kiểu mô đun, tiêu thụ ít năng lượng, phù hợp với điều kiện Việt Nam

Nguyễn Việt Anh

Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết giai đoạn 2010-2015 Đề án Phát triển ngành Công nghiệp Môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Hà Nội, 4/2016. Trang 44-49

Bộ Công thương

2016

258

Nghiên  cứu công nghệ tích hợp UAF-MBR có ổn định kị khí bùn dư để xử lý nước thải nhà máy bia.

Trần Đức Hạ, Dương Thu Hằng, Trần Hữu Uyển, Trần Hoài Sơn

Kỷ yếu hội nghị Tổng kết giai đoạn 2010-2015 Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Hà Nội, tháng 4 năm 2016, trang 106-111.

 

2016

259

Ứng dụng công nghệ MBR để xử lý và tái sử dụng nước thải đô thị ở Việt Nam

Trần Đức Hạ

Kỷ yếu hội nghị Tổng kết giai đoạn 2010-2015 Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Hà Nội, tháng 4 năm 2016, trang 281-290

 

2016

Quay lại mục lục