3.2.1. Danh mục các công trình khoa học của Bộ môn Cấp thoát nước - năm 2005 , 2006, 2007, 2008 , 2009.

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tác giả

Tên tạp chí

Năm

Năm 2005, 2006

1

Nghiên cứu xử lý nước rác bằng phương pháp hóa học kết hợp với sinh học.

Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Mai Phạm Dinh.

Tạp chí”Xây dựng” (Bộ Xây dựng) ISSN 0866-0762

9, 2005

2

Ôxi hóa kỵ khí ammoni để loại bỏ nitơ trong nước thải và triển vọng áp dụng ở Việt Nam

Phạm Khắc Liệu, Trần Thị Hiền Hoa, Lương Ngọc Khánh, Trần Hiếu Nhuệ, Kenji Furukawa

Tạp chí Xây dựng, Số 452, trang 41-45 (ISSN 0866-0762).

2005

3

Treatment Performance of Anammox Fluidized bed Reactor using PVA gel beads.

 

Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh, Joseph D. Rouse and Kenji Furukawa

Proceeding of the 42th Symposium of the Society for Biotechnology, No 1B16-5, Section B Tsukuba (Japan)

November, 2005

4

Nitrogen removal using anammox process in different biomass carriers.

 

Liu Zhijun, Tran Thi Hien Hoa, Masaharu Takuwa, Luong Ngoc Khanh and Kenji Furukawa

Proceedings of the IWA International Conference 2005 (FUWWS-XIAN 2005), pp. 289-294, Xian (China)

May, 2005.

5

Nitrogen removal using attached immobilized anammox sludge on PVA gel beads.

Tran Thi Hien Hoa, Liu Zhijun, Luong Ngoc Khanh and Kenji Furukawa

Proceedings of annual symposium of Japan Society of Civil Engineers (JSCE), pp. 965-966, Fukuoka (Japan).

March, 2005

6

PVA-gel beads as a biomass carrier for anaerobic oxidation of ammonium in a packed-bed reactor.

Joseph D. Rouse, Takao Fujii, Hiroyuki Sugino, Tran Thi Hien Hoa and Kenji Furukawa

Proceedings of 5th International Exhibition and Conference on Environmental Technology (Heleco 2005), No. O-B356 (CD-ROM), Athens (Greece)

February, 2005

7

Xử lý phân tán và tái sử dụng nước thải

Trần Đức Hạ

Tạp chí”Xây dựng” (Bộ Xây dựng) ISSN 0866-0762

số 1,2006

8

XLNT sinh hoạt bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy thẳng đứng trong điều kiện Việt Nam

  Nguyễn Việt Anh

 

Tạp chí Bảo vệ môi trường (ISSN 0868 – 3301)

2/2006

9

Nước thải của chúng ta chứa những gì?

Nguyễn Việt Anh, Sybille Busser, Phạm Thuý Nga, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Thanh

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, Số 20.

6/2006

 

10

Bể tự hoại cải tiến – giải pháp XLNT phân tán đầy hứa hẹn

Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ KH&CN (ISSN 0866 – 7152). Số 9/2006 (568)

2006

11

Một số ý kiến về việc đưa Flo vào nước cấp cho sinh hoạt.

Nguyễn Việt Anh.

Tạp chí Cấp thoát nước, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, số 11/2006

2006

12

A comparison of commercial and experimental ultrafiltration membranes via surface property analysis and fouling tests.

 

Huyen T. Dang, M. Narbaitz, T. Matsuura, K.C. Khulbe

Water Quality Research Journal of Canada, Volume 41, Issue 1, 84–93

2006

13

Natural occurrence of arsenic in the organic-rich aquifer in Hanoi City: sources and mobilization processes. ,

 

Nga, T. T.V, Takizawa S.

In: H. Furumai (Ed), Southeast Asian Water Environmen

 IWA Publishing 2006.

Vol. 2, 2006

14

Optimizing water and nutrient management in Hanoi, Vietnam

Agnès Montangero, Le Ngoc Cau, Nguyen Viet Anh, Pham Thuy Nga, Vu Dinh Tuan, Hasan Belevi

Sandec News, No.7  (ISSN 1420-5572).

4/2006

15

Nitrogen removal by immobilized anammox sludge using PVA gel as biocarrier.

Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh, Liu Zhijun, Takao Fujii, Joseph D. Rouse and Kenji Furukawa

Japanese Journal of Water Treatment Biology, Vol. 42, No. 3, 139-149.

2006

16

Anammox treatment performance using malt ceramics as a biomass carrier.

Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh, Liu Zhijun, Takao Fujii, Muneshige Kinoshita, Hiroyuki Okamoto and Kenji Furukawa

Japanese Journal of Water Treatment Biology, Vol. 42, No. 4, 159-168

2006

Năm 2007

17

Ứng dụng vật liệu composite PP-bột tre để chế tạo giá thể vi sinh dùng trong xử lí nước thải

Trần Vĩnh Diệu, Bùi Chương, Nguyễn Huy Tùng, Nguyễn Phạm Duy Linh, Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Hóa học (ISSN 0866-7144). Tập 45

 

2007

18

Improved septic tank with constructed wetland, a promising decentralized wastewater treatment alternative in Vietnam

Nguyen V.A., Pham T.N., Nguyen H.T., Morel A., Tonderski K.S

Publication of the U.S. International Program on Decentralized Systems: Water for all Life, Decentralized Infrastructure for a Sustainable Future. U.S. National On-site wastewater recycling Association (NOWRA) - International Water Association (IWA)

March 10 – 14, 2007,

19

Selection of sustainable sanitation arrangements

Duncan Mara, Jan-Olof Drangert, Nguyen Viet Anh, Andrzej Tonderski, Holger Gulyas and Karin Tonderski

IWA Journal of Water Policy. #9

2007

20

Optimising water and nutrient management in the urban environmental sanitation system in Hanoi, Vietnam.

Agnès Montangero, Le Ngoc Cau, Nguyen Viet Anh, Vu Dinh Tuan, Pham Thuy Nga, Hasan Belevi

Journal of Science of the Total Environment, Elsevier Publisher. ISSN: 0048-9697. #384

2007

21

Decentralized sanitation implementation in Vietnam: a peri-urban case-study

Julie Beauséjour and Nguyen Viet Anh

IWA Journal Water Science and Technology: Advanced sanitation, Volume 56, Number 5, ISSN 0273-1223

2007

22

Lead removal through biological sulfate reduction process..

 

Tran Thi Hien Hoa, Warounsak Liamleam, Ajit P. Annachhatre

Bioresource Technology, Vol. 98, 2538–2548

2007

Năm 2008

23

Hệ thống các công trình sinh thái bảo vệ môi trường nước 3 hồ Hà Nội: Thiền Quang, Bảy Mẫu  và Ba mẫu

Trần Đức Hạ

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623

59, 2008

24

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phân huỷ rác thải trong bãi chôn lấp bằng biện pháp tuần hoàn nước rỉ rác

Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hoà, Trần Thuý Anh

Tạp chí khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD)

3, 2008

25

Thiết kế, xây dựng và sử dụng bể tự hoại

Nguyễn Việt Anh.

Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số 2/2008

2008

26

Quản lí nước thải phân tán và tiềm năng áp dụng ở Việt Nam

Nguyễn Việt Anh, Antoine Morel, Trần Hiếu Nhuệ

Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số 3/2008

2008

27

Quản lí tài nguyên nước và chất thải sinh hoạt của khu dân cư ven sông Nhuệ

Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Quốc Công, Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Bảo vệ Môi trường, Cục BVMT, Bộ TN&MT, số 5/2008

 

2008

28

Chất lượng nước cấp tại các hộ gia đình khu vực Hà Nội.

Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Xây dựng, Bộ XD, số 6/2008

 

2008

29

Khảo sát ô nhiễm môi trường nước do các hoạt động sản xuất tại một số làng nghề điển hình tỉnh Hà Tây

Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hoà

Xây dựng

5 (483), 2008

30

Một số nhận xét về công nghệ xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp hiện nay

Trần Đức Hạ

Bảo vệ Môi trường

11/ 2008

31

Vệ sinh sinh thái (eco-san) với tính ưu việt và triển vọng ở Việt Nam.

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa.

Kỷ yếu “Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3"

12/2008

32

Chapter 14: Arsenic contamination in Hanoi City.

 

Nga, T. T.V.

In:  S. Takizawa (Ed), Groundwater Management in Asian Cities. Technology and Policy for Sustainability.

Springer Publisher 2008.

2008

33

Scaling-up Water Safety Plan in Vietnam

Trần Đức Hạ, Trương Công Nam

Proceeding of 16th International Conference on Water and Environment: a National Security concern

06-09 /10/2008

34

Double – pass casting: A novel technique for developing high performance ultrafiltration membranes.

 

Huyen T. Dang, R. M. Narbaitz, T. Matsuura

Journal of Membrane Science, Volume 323, Issue 1,  45-52

2008

35

To what extent are pesticides removed from surface water during coagulation-flocculation?

Pham Thi Thuy, Moons K., van Dijk J.C., Nguyen Viet Anh & Van der Bruggen B.

Water and Environment Journal, 22, CIWEM, Blackwell Publishing

2008

36

Anammox treatment performances using polyethylene sponge as a biomass carrier.

Tran Thi Hien Hoa, Luong Ngoc Khanh, Yuichi Fuchu, Y. S. Ge and Kenji Furukawa

Japanese Journal of Water Treatment Biology, Vol. 44 (3), 121-128.

2008

Năm 2009

37

Thoát nước đô thị bền vững.

Nguyễn Việt Anh.

Tạp chí Xây dựng, Bộ XD. Số 10/2009

2009

38

Làm giàu oxy qua các đập tràn hồ Yên Sở

Trần Đức Hạ

Tạp chí khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD)

5, 2009

39

Quản lý bùn cặn hệ thống thoát nước đô thị.

 

Trần Đức Hạ.

Tạp chí”Xây dựng” (Bộ Xây dựng) ISSN 0866-0762

10, 2009

40

Các giải pháp tổng hợp cải thiện môi trường nước hồ đô thị

Trần Đức Hạ, Nguyễn Như Hà

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Công nghệ xử lý chất thải đô thị và khu công nghiệp

28/3/2009

41

Nghiên cứu tuần hoàn nước rỉ có bổ sung sunfat cho các bãi chôn lấp rác thải đô thị nhỏ

Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hoà, Trần Thuý Anh

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Công nghệ xử lý chất thải đô thị và khu công nghiệp

28/3/2009

42

Challenges in the wastewater and waste sector in Vietnam

Paul Schuttenbelt, Nguyen Viet Anh, Barbara Withney

InWEnt, for German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and Vietnam Ministry of Construction.

2009

43

Potential and Limitations of decentralized wastewater management in Southeast Asia

Morel A, Sarathai Y, Nguyen VA, Koottatep T.

 

Global Change and Sustainable Development: A Synthesis of Regional Experiences from Research Partnerships. NCCR North-South. Vol. 5. Bern, Switzerland: Geographica Bernensia (ISBN: 978-3-905835-13-7).

2009

44

Material Flow Analysis (MFA) for Environmental Sanitation Planning

Agnes Montangero, Le Ngoc Cau, Viet-Anh Nguyen, Vu Dinh Tuan, Pham Thuy Nga

Research Partnerships for Sustainable Development in Southeast Asia: Highlights of the NCCR North-South Program in Southeast Asia, 2005-2009. Copyright © 2009 by NCCR North-South, JACS SEA

2009

45

Innovative Wastewater Treatment – from Laboratory research to Wide-scale Application

Antoine Morel, Yuttachai Sarathai, Viet-Anh Nguyen, Thammarat Koottatep

Research Partnerships for Sustainable Development in Southeast Asia: Highlights of the NCCR North-South Program in Southeast Asia, 2005-2009. Copyright © 2009 by NCCR North-South, JACS SEA

2009

Quay lại mục lục