3.1.5. Bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích

STT

Tên phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích

Tên các tác giả (theo thứ tự ở Bằng sáng chế được cấp)

Số đăng ký, ngày cấp

1

Hệ thống bể xử lí nước thải tại chỗ hợp khối kị khí kết hợp với hiếu khí BASTAFAT

Nguyễn Việt Anh

Bằng Sáng chế No. 9957 tháng 8/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ

2

Vòi phun sử dụng trong xử lí nước bằng công nghệ tuyển nổi áp lực

Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn Ánh, Mai Văn Tiệm

Bằng Sáng chế No. 10788 tháng 10/2012 của Cục Sở hữu trí tuệ

3

Giá thể vi sinh chế tạo từ bột tre và nhựa dùng trong xử lý nước thải.

Bùi Chương, Trần Vĩnh Diệu, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Huy Tùng, Nguyễn Phạm Duy Linh

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích No. 1366 tháng 03/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ

 

Quay lại mục lục