3.1.2. Các đề tài NCKH giai đoạn 2007 - 2011

TT

Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ

Cấp chủ quản

(NN, Bộ/Tỉnh)

Người chủ trì

Người tham gia

Thời gian thực hiện (năm bắt đầu, kết thúc)

Năm nghiệm thu

1

Nghiên cứu xử lý và tuần hoàn nước rỉ bãi chôn lấp rác đô thị.

Mã số B2006-03-01

Bộ Giáo dục và đào tạo

Trần Đức Hạ

Nguyễn Quốc Hòa

2006-2007

2007

2

Nghiên cứu mô hình cấp nước cho khu dân  cư ven biển và hải đảo. Mã số B2006-03-12TĐ (Đề tài trọng điểm,)

Bộ Giáo dục và đào tạo

Nguyễn Văn Tín

Phạm Tuấn Hùng

2006-2007

2007

3

Nghiên cứu phát triển công nghệ và thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo kiểu modun phù hợp điều kiện Việt Nam (Đề tài trọng điểm)

Bộ Giáo dục và đào tạo

Nguyễn Việt Anh

Phạm Tuấn Hùng, các CB của bộ môn CTN

2006-2007

 

 

2007

4

Biên soạn tài liệu giảng dạy đại học về Bảo vệ nguồn nước

Bộ Giáo dục và đào tạo

Phạm Tuấn Hùng

Trần Đức Hạ

2006-2007

2007

5

Biên soạn tiêu chuẩn thiết kế TCXD – Xử lý nước thải bệnh viện

Bộ Xây dựng

Trần Đức Hạ

 

2007

2008

6

Nghiên cứu  khả năng tự làm sạch hệ thống hồ Yên Sở nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước thải Hà Nội trước khi xả ra sông Hồng

TP Hà Nội

Trần Đức Hạ

Nguyễn Hữu Hòa

2007

2008

7

Nghiên cứu cải thiện chất lượng nước các hồ đô thị

Bộ Xây dựng

Trần Đức Hạ

Nguyễn Như Hà

2007

2008

8

Xử lý bùn cặn hệ thống thoát nước đô thị

Bộ Xây dựng

Trần Đức Hạ

Nguyễn Việt Anh

2009

2010

9

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam” (mã số: ĐTĐL.2010T/31)

Nhà nước

Trần Đức Hạ

Trần Thị Việt Nga

2010-2011

 

10

Biên soạn giáo trình “Đánh giá tác động môi trường” cho học viên cao học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET).

Trần Hiếu Nhuệ

 

2006-2008

 

11

Rà soát tiêu chuẩn chất lượng môi trường nước và nước thải sinh hoạt. Xây dựng qui chuẩn kỹ thuật về môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE).

Trần Hiếu Nhuệ

 

2007

 

12

Xây dựng tiêu chuẩn thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp và khu chế xuất.

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng (MOC)

Trần Hiếu Nhuệ

 

2007 – 2008

 

13

Xây dựng tiêu chuẩn thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp và khu chế xuất.

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng (MOC)

Trần Hiếu Nhuệ

 

2007 – 2008

 

 

 

14

Biên soạn tiêu chuẩn thiết kế bể tự hoại

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng (MOC)

Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Việt Anh

Các cán bộ BM CTN

2006 – 2007

 

 

2007

15

Biên soạn tiêu chuẩn thiết kế các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng (MOC)

Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Việt Anh

Các cán bộ BM CTN

2006 – 2007

 

 

2007

16

Quy chuẩn hệ thống kỹ thuật hạ tầng – QCVN 07-2009 chương 2: Hệ thống cấp nước.

Bộ XD

Nguyễn Văn Tín

Các cán bộ BM CTN

2006-2009

 

2009

17

Soát xét, chuyển đổi TCXDVN 33-2006 thành tiêu chuẩn Quốc gia TCVN.

Bộ XD

Nguyễn Văn Tín

Các cán bộ BM CTN

2009-2010

 

2011

18

Soát xét, chuyển đổi TCVN 4513-1988 Cấp nước bên trong nhà và công trình. MS 24-11

Bộ XD

Nguyễn Văn Tín

Các cán bộ BM CTN

2010-2011

 

2011

19

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Polymer phù hợp và sử dụng làm giá thể vi sinh để xử lý nước thải đô thị và công nghiệp (01C-09/02-2004-2)

Sở Khoa học – Công nghệ TP. Hà Nội

Nguyễn Việt Anh

Các cán bộ BM CTN

2004 – 2006

2/2006

20

Dự án mô hình trình diễn xử lý chất thải dọc lưu vực ong Nhuệ.

Cục BV Môi trường quản lý.

Trần Hiếu Nhuệ

Nguyễn Việt Anh

2005 – 2006

3/2007

21

Dự án xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về BVMT với sự tham gia của cộng đồng cho các khu vực dân cư vùng đồng bằng

Vụ MT, Bộ TN&MT quản lý

Nguyễn Việt Anh

Các cán bộ BM CTN

2006 – 2007

5/2008

22

Đề tài NCKH: Nghiên cứu áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực để xử lý nước cấp cho sinh hoạt đô thị với nguồn nước mặt Sông Hồng

Sở KH&CN Hà Nội

Nguyễn Việt Anh

Các cán bộ BM CTN

2007 – 2008

2/2009

23

Đề tài NCKH: Nghiên cứu áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực để xử lý nước cấp cho vùng đồng bằng song Cửu Long

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng (MOC)

Nguyễn Việt Anh

Các cán bộ BM CTN

2007 – 2009

2009

24

Nghiên cứu giải pháp thu gom và xử lý tổng hợp chất thải theo mô hình bán tập trung cho các đô thị Việt Nam. Nghiên cứu điển hình ở thành phố Hà Nội (ĐHXD – ĐHTHKT Darmstadt)

Nhiệm vụ KHCN về HTQT theo Nghị định thư với CHLB Đức (tương đương cấp Nhà nước)

Nguyễn Việt Anh

Các cán bộ BM CTN

2009 – 2011

10/2011

25

Biên soạn TLGD về Cơ sở hóa học và vi sinh vật học trong xử lý ô nhiễm môi trường (B2009-03 – 34MT)

Bộ GD & ĐT

Trần Đức Hạ

Các cán bộ Viện IESE

2009 – 2011

1/2011

26

Biên soạn TLGD về  Quan trắc môi trường (B 2009- 03- 55 MT)

Bộ GD & ĐT

Lê Thị Hiền Thảo

Nguyễn Thị Kim Thái,Trần Đức Hạ, Thái Minh Sơn, Lê Ngọc Tường

2009 – 2011

1-2011

27

Nghiên cứu xử lý nước thải bằng bể sinh học màng vi lọc MBR (Membrane BioReactor) để phục vụ cho mục đích tái sử dụng nước thải (MS: BĐ2010-03-88-TĐ)

Đề tài NC trọng điểm cấp bộ, Bộ GD&ĐT

TS. Trần Thị Việt Nga

Các cán bộ BM CTN

2010-2011

2011

28

Sản xuất thử nghiệm thiết bị xử lý nước thải tại chỗ hợp khối kiểu mô đun, tiêu thụ ít năng lượng, phù hợp với điều kiện Việt Nam

Dự án SX thử nghiệm cấp Nhà nước

PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

PGS.TS. Nguyễn Văn Tín

Các cán bộ Viện KH&KT MT, một số doanh nghiệp

2012 - 2014

2015

 
Quay lại mục lục